Algemene Voorwaarden

Aanmelding en inschrijving

Aanmelding voor een cursus dient te gebeuren middels dit inschrijfformulier. Dit dient volledig te zijn ingevuld door degene die aansprake­lijk is voor betaling van het cursusgeld. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.


De cursist heeft 14 dagen (beginnende op de dag van bevestiging van de cursus) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen).


Het Instituut behoudt zich het recht voor een cursus voor aanvang te annuleren. In dat geval is de cursist geen kosten verschuldigd.


Auteursrecht

Het aan u uitgereikte stencil materiaal is bestemd voor uw studie en blijft uw eigendom. Dit materiaal mag dus niet aan derden worden afgestaan. Talen Instituut Fernández behoudt zich alle rechten voor. Niets uit dit lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


Aansprakelijkheid

Het Talen Instituut Fernández is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de lessen.


Doorgang cursussen

Bij het opstellen van de cursussen gaan wij uit van een minimum van 4 of 5 deelnemers per groep. Als dat minimum aantal niet wordt bereikt, kan dit tot gevolg hebben dat de cursus niet doorgaat. Wij streven er naar u één week vóór aanvang van de cursus via email en vervolgens schriftelijk, op de hoogte te brengen.


Betaling cursusgeld

Het verschuldigde cursusgeld dient in overeenstemming met de op het aanmeldingsformulier vermelde wijze te worden overgemaakt. De eerste termijn dient, mits anders in de bevestiging vermeld, voor aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL53ABNA0489116965 t.n.v. Talen Instituut Fernández te Arnhem. U dient daarbij uw naam, woonplaats en factuurnummer te vermelden.


Bij last-minute-aanmeldingen (binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus) dient het verschuldige cursusgeld op de eerste lesavond bijgeschreven te zijn dan wel contant betaald te worden.


Bij wanbetaling komen naast administratiekosten à € 10.- alle kosten als renteverlies, incasso­kosten, en zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.


Opzegging

Opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief. Deze dient minimaal 7 werkdagen vóór aanvang van de cursus in ons bezit te zijn. In dat geval wordt een aanbetalingsbedrag in rekening gebracht overeenkomstig éénderde van het totaal verschuldigde bedrag. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet als aangemerkt als het opzeggen c.q. beëindigen van de cursus.


Restitutie van lesgeld

U hebt geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden indien u voortijdig met de cursus stopt. Bij bijzondere omstandigheden zal het Instituut de mogelijkheid bekijken om in een later stadium de afgebroken cursus alsnog af te ronden. De cursus kan in een dat geval slechts één keer worden opgeschoven waarna het recht op de cursus komt te vervallen.


Klachtenregeling

Het instituut Fernandez kent een interne en externe klachtenregeling, te vinden hier: https://fernandez.nl/page/klachtenregeling.


email: fern@planet.nl   telefoon:   mob. 06 15 45 24 70